Profiteer nu van 10% korting vanaf de tweede fruitplant!

Logo ontwerp versie 2 amazon wit dun

Planten direct van de kweker

Snelle verzending

Sinds 1968

Profiteer nu van 10% korting op elke tweede fruitplant!

Algemene voorwaarden

1.0 Definities

1.1 Schrama:

Schrama boomkwekerij B.V.
Prof. Zuurlaan 10
8256 PE Biddinghuizen
KvK-nummer: 59980257
BTW-identificatienummer: NL853718568B01

1.2 Klantenservice:

De klantenservice van Schrama .
Contactinfo:
Prof. Zuurlaan 10
8256 PE Biddinghuizen
Telefoonnummer: 0321 331 646
E-mailadres: cs@schramas.com

1.3 Website:

www.schramas.com

2.0 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Schrama en op elke tot stand gekomen overeenkomst met Schrama. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, zijn deze algemene voorwaarden ter hand gesteld aan de afnemer. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan zal Schrama voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de afnemer bekend maken dat deze algemene voorwaarden bij Schrama ter inzage liggen en op verzoek zullen worden toegezonden.

2.2 Indien de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking zijn gesteld, dan heeft dat op een zodanige wijze plaatsgevonden dat de afnemer de algemene voorwaarden kan opslaan en deze voor latere kennisneming toegankelijk zijn.

3.0 De goederen, koop & levering

3.1 De omschrijving van de goederen, de hoeveelheid, de kwaliteit, de prijs, BTW, verzekering, milieubelasting en bezorgkosten zijn beschreven op de website,  bestelpagina of bestelformulier. Illustraties, beschrijvingen en andere informatie met betrekking tot bepaalde goederen, met uitzondering van de prijzen, BTW, verzendkosten en milieubelasting, zijn indicatief en dienen alleen als richtlijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en/of de overeenkomst binden Schrama niet.

3.2 Schrama kan de overeenkomst eenzijdig wijzigen waarbij de afnemer de mogelijkheid heeft om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden nadat Schrama  de afnemer op de hoogte heeft gesteld van deze wijziging.

3.3 Nadat de afnemer bij Schrama een bestelling heeft geplaatst, zal Schrama de ontvangst van een dergelijke bestelling indien mogelijk zo spoedig mogelijk bevestigen. Indien deze bestelling langs elektronische weg heeft plaatsgevonden, dan zal Bakker deze bestelling onverwijld langs elektronische weg bevestigen.

3.4 Schrama streeft ernaar alle bestelde goederen binnen de overeengekomen levertijd te leveren. Goederen en diensten zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid. Als uw bestelling of een deel van uw bestelling niet kan worden geleverd, zal Schrama u hiervan op de hoogte stellen. Wanneer een product of bestelling (deels) niet beschikbaar is, kan Schrama een vervangend product van gelijk of hoogwaardiger kwaliteit leveren, of uw bestelling gedeeltelijk leveren. Als u het vervangende product niet wenst te houden, kunt u gebruik van maken van het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 4.

3.5 Indien het door u bestelde product beschadigd of defect wordt geleverd, of indien het een onjuist product is, kunt u binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen, de klantenservice op de hoogte stellen via e-mail of telefoon. De klantenservice zal vervolgens zorgen voor een creditering, terugbetaling of vervanging.

3.6 Schrama zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat uw bestelling wordt verzonden op het door u gewenste tijdstip. Indien Schrama niet in staat is om een bestelling te verzenden op het door u gewenste tijdstip, wordt die bestelling op een tijdstip verstuurd dat zo dicht mogelijk bij het gewenste tijdstip ligt als redelijkerwijs mogelijk; dit kan zowel eerder als later zijn dan het gewenste tijdstip.

3.7 Schrama zal de goederen leveren op het adres dat u opgeeft in uw bestelling. Het is belangrijk dat dit adres correct is. Wees precies over waar u wilt dat de goederen worden achtergelaten, mocht u onverhoopt niet thuis zijn als Schrama levert. Schrama aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor zover de wet dit toelaat, voor verlies of beschadiging van de goederen indien deze zijn geleverd in overeenstemming met uw leveringsinstructies.

3.8 Levende goederen dienen zo snel mogelijk na ontvangst gepland te worden. Wij bevelen u aan om het geleverde pakket direct te openen en te verzorgen na ontvangst tenzij u besluit dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 4.

3.9 U heeft altijd de mogelijkheid, zonder enige additionele toeslagen, tot de dag voordat het inpakproces van de order start, veranderingen aan te brengen dan wel om de bestelling te annuleren. Hiervoor dient u de klantenservice te benaderen. Dit is alleen mogelijk als we uw instructies ontvangen voordat uw pakket is verpakt.

4.0 Herroepingsrecht

4.1 U hebt het recht om een bestelling te ontbinden tot 14 dagen na de dag dat u de bestelde goederen hebt ontvangen. Als u gebruik wilt maken van dit ontbindingsrecht  kunt u contact opnemen met onze klantenservice via cs@schramas.com wij sturen u dan een herroepingsformulier toe waarmee u dit kunt regelen. Vermeld hierop alle gevraagde gegevens inclusief uw klantnummer en ordernummer. Stuur de goederen niet eerder terug naar Schrama voordat u hiertoe het verzoek heeft ontvangen van Schrama  (Schrama staat altijd in voor de kwaliteit van de goederen en kan deze als gevolg van de aard van de goederen veelal niet hergebruiken). Schrama wil hiermee er voor zorgen geen onnodige belasting op het milieu te generen. Indien u de goederen retourneert dienen de goederen in de originele verpakking te worden verzonden aan het adres genoemd op de factuur. Schrama zal uw betaling terugstorten inclusief de milieubelasting en verzendkosten.

4.2 De afnemer draagt de rechtstreekste kosten van het terugzenden van de producten.

4.3 Tijdens de periode dat de afnemer gebruik kan maken van het herroepingsrecht, zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

4.4 De afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het voorgaande lid.

5.0 Prijzen & betaling

5.1 Alle opgegeven prijzen zijn in lokale valuta en zijn correct op het moment van publicatie, maar kunnen onderhevig zijn aan verandering.

5.2 Schrama kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Schrama op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.3 Onder de bijzondere voorwaarden zoals vermeld in 5.2 vallen onder meer de verplichting op (gedeeltelijke) vooruitbetaling of betaling van opeisbare facturen die niet zijn voldaan.

5.4 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en zijn inclusief BTW tegen het actuele tarief. Schrama garandeert dat er geen verhoging zal plaatsvinden van de vermelde prijzen van producten in haar online shop  c.q. bestellingen ontvangen tijdens de geldigheidsduur van deze aanbiedingen. De prijzen van de speciale aanbiedingen in de online shop kunnen (onderling) verschillen. In het geval dat de BTW-tarieven worden verhoogd gedurende de looptijd van een aanbieding of prijslijst, behoudt Schrama zich het recht voor om dergelijke bijkomende bedragen aan de klant in rekening te brengen waarbij de klant de mogelijkheid heeft om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden nadat Schrama de klant op de hoogte heeft gesteld van deze wijziging.

5.5 Indien goederen onjuist geprijsd zijn door een kennelijke fout of verschrijving, hetzij op unit-niveau of als gevolg van de activering van een promotie, zal Schrama niet verplicht zijn om die goederen aan u te leveren voor de onjuiste prijs, althans voor zover de klant niet gerechtvaardigd mocht vertrouwen op deze onjuiste prijs. In dergelijke omstandigheden kan Schrama u op de hoogte brengen van de correcte prijs en u vragen of u alsnog akkoord gaat met de gewijzigde prijs.

5.6 Schrama accepteert betaling voor goederen in een aantal vormen zoals aangegeven op de website. Betalingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het land en bestelkanaal.

Onderstaande een overzicht van alle betaalmogelijkheden en gelieerde procedure:

 • Automatische incasso: hiermee machtigt u Schrama om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het verschuldigde bedrag 5 dagen na de factuurdatum te innen, en uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven met Bakker als de ontvanger. U kunt uw bank opdracht geven om de automatische incasso binnen acht weken na de overdracht ongedaan te maken. Neem contact op met uw bank voor de van toepassing zijnde voorwaarden.
 • Overboeking per bank: u stort het bedrag op de het rekeningnummer van Schrama aangegeven op de website, of op de factuur.
 • Creditcards: Vul uw kaartnummer, de vervaldatum en de 3-cijferige veiligheidscode in (te vinden op de achterzijde van uw creditcard/debetkaart), en plaats uw handtekening op het bestelformulier. Uw kaart wordt belast op moment van plaatsen van bestelling.

5.7 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Schrama te melden.

5.8 Indien een klant nalaat de juiste betaling bij zijn bestelling mee te sturen dan wel wanneer de betaling door welke reden dan ook wordt geweigerd, heeft Schrama recht op, na in gebreke stelling, een vergoeding voor de administratieve kosten voor het aanvragen van de betaling. Schrama behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden of verdere levering aan u op te schorten. Dit doet geen afbreuk aan andere rechten van Schrama.

5.9 Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Schrama de afnemer een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen. Na deze termijn en het uitblijven van de betaling, is de afnemer over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en is Schrama gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,–;
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,–; en
 • 5% over de volgende € 5.000,–;

met een minimum van € 40,–. Onder openstaande bedragen zoals vermeld in dit lid worden mede begrepen geldvorderingen in een andere valuta dan de euro met een equivalente waarde.

6.0 Garantie

6.1 Schrama biedt de volgende garantie op door haar geleverde goederen:

 • Op alle winterharde vaste planten, struiken, bomen, rozen en hagen die enkele jaren nodig hebben om tot volle wasdom te komen, hebt u een vijfjarige groei en bloei garantie, indien juist verzorgd door de afnemer.
 • Op alle potplanten en eenjarigen, hebt u één jaar lang groei en bloei garantie, indien juist verzorgd door de afnemer. De garantie op deze producten loopt vanaf de aankoopdatum tot het einde van de eerste bloeiperiode van het product.
 • Op alle andere geleverde producten hebt u één jaar

6.2 Schrama garandeert verder de kwaliteit en/of bruikbaarheid van de geleverde producten in overeenstemming met de verstrekte specificaties. De datum op de factuur geldt als ingangsdatum van de garantie. Als een garantieclaim wordt geaccepteerd door Schrama en Schrama verzoekt u om het product/de producten terug te sturen, zullen de retourkosten voor rekening van Schrama zijn. Eventuele kosten ten gevolge van ongefundeerde claims komen voor rekening van de klant.

6.3 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deze garantie:

 • in geval van schade als gevolg van opzettelijke, verwijtbare of nalatige behandeling;
 • bij verkeerd gebruik of slecht onderhoud;
 • bij normale slijtage;
 • indien het product beschadigd is als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies voor gebruik.
 •  

7.0 Aansprakelijkheid

7.1 Schrama is slechts aansprakelijk voor schade voor zover het risico redelijkerwijs verzekerbaar is.

7.2 Schrama is niet aansprakelijk voor schade indien er sprake is van eigen schuld, verwijtbaar handelen, roekeloosheid, opzettelijk handelen of andere gedragingen of nalatig handelen aan de zijde van de afnemer voor zover de redelijkheid en billijkheid dit toelaat.

8.0 Website disclaimer

8.1 Wijzigingen in het assortiment kunnen op ieder moment worden aangebracht. Schrama zal redelijke commerciële inspanningen verrichten om de website up to date te houden, maar de verstrekte informatie en specificaties zijn slechts ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Foto’s op de website zijn meestal nauwkeurig, maar kleine variaties in kleur, vorm en grootte kunnen voorkomen.

8.2 De inhoud van de website is uitsluitend gericht op personen die toegang tot de site hebben vanuit geografische locaties in het leveringsgebied. Schrama is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere gekoppelde websites.

8.3 Als voor advies of informatie op de website verduidelijking of aanvulling is vereist, raden wij u aan om verdere informatie te vragen aan onze klantenservice afdeling. Schrama is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die kan ontstaan als gevolg van het volgen van deze hulp, advies of informatie.

9.0 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 De informatie en adviezen welke u kunt vinden op de website of in andere publicaties van Schrama, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen alleen worden gezien als niet meer dan een weergave van ‘best practices’.

9.2 Alle geschreven tekst, foto’s, ontwerpen en inhoud van de website en andere publicaties, in combinatie met de selectie en rangschikking daarvan en alle software compilaties zijn auteursrechtelijk eigendom van Schrama of van de personen die een gebruiksrecht aan Schrama ter zake hebben verleend en worden als zodanig beschermd. Hierbij zijn alle rechten voorbehouden.

9.3    Geen enkel onderdeel van deze website mag worden verveelvoudigd, mechanisch, elektronisch, met inbegrip van fotokopieën, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schrama of van de houder van het betreffende intellectuele eigendomsrecht.

9.4    Alle namen, logo’s, slogans, of andere uitspraken kunnen een handelsmerk van ons of een andere persoon of bedrijf zijn. Elk ongeoorloofd gebruik van een merk is onwettig. Het is u niet toegestaan de beschermde teksten en beelden te kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren, commercieel exploiteren of afgeleide werken van dergelijk materiaal of inhoud creëren, dan wel anderen helpen dit te doen. Als u op de hoogte bent van een dergelijke verspreiding of commerciële uitbuiting, gaat u ermee akkoord Schrama hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

9.5    U erkent dat u door het plaatsen van materiaal op de website van Schrama zowel Schrama als onze licentiegevers en rechtverkrijgenden een onherroepelijke, voortdurende, royaltyvrije, wereldwijde licentie verleent om de materialen te gebruiken, zowel binnen het Schrama domein als anderszins. De vergunning strekt zich uit tot het kopiëren, verspreiden, uitzenden, en het anders overbrengen, en aanpassen en bewerken van de materialen.

10.0 Klachtenregeling en geschillen

10.1 Schrama raadt de afnemer aan om klachten te mailen naar cs@schramas.com. Schrama zal zich inspannen om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan de afnemer gebruikmaken van het Online Dispute Resolution platform van de Europese Commissie. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

10.2 Op overeenkomsten tussen Schrama en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.3 Eventuele geschillen zullen uitsluitend door de rechtbank in Amsterdam worden beslecht met dien verstande dat Schrama een consument ten minste een termijn van een maand gunt om te kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter.

11.0 Overig

11.1 Indien u of Schrama verzuimt een recht af te dwingen onder deze voorwaarden, zal dat u of Schrama niet kunnen weerhouden om andere rechten af te dwingen dan wel later alsnog een beroep te doen op dat recht.

11.2 Voor zover enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of bevoegde instantie als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar in enige jurisdictie wordt geacht, zal die bepaling niet worden beschouwd als een onderdeel van deze voorwaarden, en zal niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden noch zal het van invloed zijn op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van deze bepaling in enig andere jurisdictie.

11.3 Indien u een zakelijke gebruiker bent, gaat u ermee akkoord Schrama en/of een van haar gelieerde ondernemingen en haar functionarissen, directeuren en werknemers, onmiddellijk op verzoek, te vrijwaren voor alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, waaronder juridische kosten, voortvloeiend uit enige schending van deze voorwaarden door u of enige andere verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van de website van Schrama.

0
  0
  Uw winkelwagen
  Winkelwagen is leegTerug naar winkel